Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Sürdürülebilirlik Politikası
Tofaş’ın “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde, “Hayat Yenilenmektir” mottosuna dayanır. 

Tofaş’ın “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınır. Sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın ana hatlarını oluşturur. 

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, Tofaş’ın paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilir. Bu nedenle tedarikçiler, bayi ağı ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarımız bir bütün olarak ele alınır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;
 
Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü olarak benimsemek,

prensiplerini kapsar. 

Bu bağlamda, “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” kapsamında Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş Katılımı önem taşır.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerimizin yanı sıra, bunun Şirketimiz paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerimizin sürdürülmesine gereken önem verilir.
 
Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Şirketimizin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Şirketimizin temel amaçları arasında yer alır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız, gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki kriterleri dikkate alınarak, hem kurum bünyesinde, hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde yürütülür. Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde Tofaş’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı; şirket kültürü ve iş süreçleri ile tüm şirket politikaları kapsamında, entegre bir bütünlük taşır. 

Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Yönetişimi çerçevesinde; İklim Değişikliği konusundaki faaliyetler ve Emisyon Oranları; Ürün Portföyü ve Ürün Stratejileri; Pazarlar ve Müşteri Memnuniyeti; AR-GE Yönetimi, Dünya Klasında Üretim (WCM) ve Yönetim Standartları; Enerji Verimliliği; Çevre Yönetim Sistemleri; İş Sağlığı ve Güvenliği; Çalışma Ortamı ve Yetenek Yönetimi; Tedarik Zinciri Yönetimi; Bayii ve Servis Ağı, önem taşımaktadır. İklim değişikliği, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim, etik değerler, tedarik zinciri ve sosyal sorumluluk ekseninde Sürdürülebilirlik Raporlarının hazırlanması, Sürdürülebilirlik Politikamızın temel değerlendirilmesi olarak ele alınır. Bu çerçevede; periyodik ve dönemsel çalışmalara ilişkin olarak, gerek faaliyet raporlarında, gerek sürdürülebilirlik raporlarında ve gerekse Şirketin basılı, süreli ve enformatik yayınlarında, kapsamlı, aydınlatıcı ve ayrıntılı bilgilere yer verilir. Bu doğrultuda,  başta şirket çalışanları, hissedarlar ve menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarımızla, söz konusu süreçler paylaşılır ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca Tofaş’ın intranet ve internet web sitelerinde gerekli bilgilere ve ilgili linklere yer verilerek, kurum politikaları doğrultusunda oluşturulan ve sürdürülen faaliyetler, paydaşların bilgilerine sunulur.

Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren Tofaş; “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul eder.

Tofaş’ın Kurumsal Yönetim Uyum Raporları’nda da yer verildiği üzere, “menfaat sahipleri” olarak tüm “paydaşlar”, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alınır. Şirketimizin bu yöndeki çalışmalarını da kapsayacak şekilde, başta “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “yönetim kurulu” kapsamında kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek suretiyle, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptırılmakta olup, söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da içeren rapor, yıllık periyodlarla ve KAP aracılığıyla Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde kamuoyuna açıklanmak suretiyle, web sitemizde de yayımlanır. 

Şirketimiz bu çerçevede, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alırken, Kurumsal Yönetim İlkelerine verdiği önem kapsamında bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmektedir. Ayrıca Şirketimiz, Borsa İstanbul’un değerlendirmeye aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer alır. Her yıl periyodik olarak Endeks kriterleri için gereken çalışmalar periyodik olarak yapılır.

Tofaş’ın ana ortakları, Koç Holding’in dâhil olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile, FCA-Fiat Chrysler Automobiles’ın   Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk perspektifi, Şirketimizin “Sürdürülebilirlik Politikası”nın da ana eksenlerini oluşturur.

Tofaş; benimsediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının ve uygulamalarının kapsadığı süreçler doğrultusunda, yasal mevzuata uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve gerek kurumsal, gerekse toplumsal gelişimi sağlayacak dinamikleri teşvik edecek öncelikleri uygulamaya geçirir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilir. Tofaş ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler. 

Sosyal sorumluluğa giren tüm alanlar dâhilinde, gerekli tüm ulusal ve uluslararası standartların gözetilerek uygulanmasının yanı sıra, bunların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hayata geçirilir. 

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, paydaşların katılımına dayanan ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir bütünlük söz konusudur. Bununla beraber, kurumsal yönetim anlayışına dayanan sosyal sorumlulukların hayata geçirilmesi için stratejik düzenlemeler öngörülür. Bu doğrultuda şirketin vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, gerek sürdürülebilirlik, gerekse sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları sürekli geliştirilerek devamlılık arz eder. 

Bu çerçevede, çevresel, sosyal ve yönetsel açılardan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası geliştirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilir. İlgili konular Yönetim Kurulu uhdesindeki mevcut Komiteler bünyesinde değerlendirilerek, raporlanır.

Tofaş’ın, kurumsal, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması Şirket için önem taşır. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Raporlaması yapılmasına önem verilir. 

Bu kapsamda, Tofaş’ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartların tatbikini mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilir ve gelişmeler takip edilir. 

Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Sürdürülebilirlik Politikası