Politika
ETİK DEĞERLER VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Tofaş, tüm faaliyetlerinde üstün iş etiği sergilemeyi hedeflemektedir. Üstün etik değerler sergilemek tüm Tofaş çalışanlarının ana öncelikleri ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Tofaş çalışanları yanında Tofaş bayileri, tedarikçileri, ortakları yani tüm paydaşların Tofaş Etik Kurallarına uygun hareket etmesi beklenmektedir. 


Tofaş rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallarına uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Tofaş, geliştirdiği tüm politika ve prosedürlerde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk riskleri belirlenmekte, bunları azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 


Tofaş Etik Kuralları, çalışan ve diğer ilgili paydaşlarımızın faaliyetleri çerçevesinde karşılaşabileceği potansiyel konuları içeren geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Çalışan davranış kuralları, Tofaş iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerde geçerli kurallar, çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri, siyasi faaliyet yasağı, yolsuzluk, suistimal ve rüşvetin önlenmesi, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de belirtilen ayrımcılığın önlenmesi gibi insan hakları konuları Tofaş Etik Kuralları belgesinde yer alır. Bunun yanında ihlal durumlarında izlenecek prosedürler ve disiplin uygulamaları da doküman kapsamında düzenlenir.

 

Ana hissedarlarımızdan Koç Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) yolsuzlukla mücadele başlıklı 10. ilkesini de iş etiği ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.


Bu kapsamda, insan haklarının korunmasına ve bu alandaki performansın politika ve uygulamalarla iş süreçlerinde desteklenmesine özel önem gösterilmektedir. Evrensel insan haklarına ve uygulamalarına verdiğimiz önem Tofaş Etik Davranış Kuralları’nın 1. maddesinde yer alan “İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır“ ilkesi ile desteklenmektedir.


Tofaş’ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılmaz. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. İşe alım, görevlendirme ve yükselme dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri aracılığıyla yapılır. Tofaş’ta kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmamakta; zorla/zorunlu tutarak çalıştırma uygulaması bulunmamaktadır.​

 ​


Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Etik Değerler