Yönetim
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’ndan da görülebileceği üzere, gerek Şirketimiz  Yönetim Kurulu yapısı ve oluşumu, gerekse Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk bağlamında etkin bir yönetim anlayışı ve uygulamalarına sahiptir.
 
Bu bağlamda Şirketimiz; Pay Sahipleri ve pay sahipliği haklarının korunması, Kamunun Aydınlatılması ve Şeffaflığın sağlanması ile Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faalyetlerimiz yanısıra, bunun Şirketimiz paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki faaliyetlerimizin sürdürülmesine gereken önem verilmektedir.
 
Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı olarak, sözkonusu ilkelerin gerek uygulamaya geçirilmesi, gerekse sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, Kurumsal Yönetim uygulamaları Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce yürütülen faaliyetler, sözkonusu sorumluluk ve sürdürülebilirlik çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.
Lancia Alfa Romeo Fiat Jeep Maserati Ferrari Fer-Mas Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal Yönetim