​​ 

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK STRATEJİLERİNE DAYALI İŞ MODELLERİ

Tofaş’ın “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır. Tofaş’ın kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatlarını, sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, oluşturmaktadır.

Tofaş’ın “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesinde, “Hayat Yenilenmektir” felsefesine dayanmaktadır.

Tofaş Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, gerek Tofaş Fabrikası’nın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, Tofaş’ın paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle tedarikçiler, bayi ağı ve tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

 • - Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • - İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • - Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • - Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
 • - Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • - Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
 • - Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • - Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • - Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • - Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • - Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • - Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • - Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
 • - Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • - Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

prensiplerini kapsamaktadır.

Bu bağlamda, “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” kapsamında Şirket’in Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş Katılımı önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun Şirket’in paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem verilmektedir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Şirket’in kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Şirket’in temel amaçları arasında yer almaktadır.


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Tofaş’ın sürdürülebilirlik anlayışı, gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki kriterleri dikkate alınarak, hem kurum bünyesinde, hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde yürütülmektedir.

Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Yönetişimi çerçevesinde; İklim Değişikliği konusundaki faaliyetler ve Emisyon Oranları; Ürün Portföyü ve Ürün Stratejileri; Pazarlar ve Müşteri Memnuniyeti; Ar-Ge Yönetimi, Dünya Klasında Üretim (WCM) ve Yönetim Standartları; Enerji Verimliliği; Çevre Yönetim Sistemleri; İş Sağlığı ve Güvenliği; Çalışma Ortamı ve Yetenek Yönetimi; Tedarik Zinciri Yönetimi; Bayi ve Servis Ağı önem taşımaktadır. İklim değişikliği, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim, etik değerler, tedarik zinciri ve sosyal sorumluluk ekseninde Sürdürülebilirlik Raporları’nın hazırlanması, Sürdürülebilirlik Politikası’nın temel değerlendirilmesi olarak ele alınmaktadır.

Bu çerçevede; periyodik ve dönemsel çalışmalara ilişkin olarak, gerek faaliyet raporlarında, gerek sürdürülebilirlik raporlarında ve gerekse Şirket’in basılı, süreli ve enformatik yayınlarında, kapsamlı, aydınlatıcı ve ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Bu doğrultuda, başta Şirket çalışanları, hissedarlar ve menfaat sahipleri olmak üzere tüm paydaşlarla, söz konusu süreçler paylaşılmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Tofaş’ın intranet ve internet web sitelerinde gerekli bilgilere ve ilgili linklere yer verilerek, kurum politikaları doğrultusunda oluşturulan ve sürdürülen faaliyetler, paydaşların bilgilerine sunulmaktadır.

Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, kurumların hesap verebilirlikleri ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri olarak değerlendiren Tofaş; “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir.

Tofaş’ın Kurumsal Yönetim Uyum Raporları’nda da yer verildiği üzere, “menfaat sahipleri” olarak tüm “paydaşlar”, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ele alınmaktadır. Şirket’in bu yöndeki çalışmalarını da kapsayacak şekilde, başta “pay sahipleri”, “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık”, “menfaat sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” kapsamında kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmek suretiyle, “Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptırılmakta olup, söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu da içeren rapor, yıllık periyodlarla ve KAP aracılığıyla Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde kamuoyuna açıklanmak suretiyle, web sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirket bu çerçevede, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alırken, Kurumsal Yönetim İlkelerine verdiği önem kapsamında bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmektedir. Her yıl Endeks kriterleri için gereken çalışmalar periyodik olarak yapılmaktadır.

Tofaş’ın ana ortakları, Koç Holding’in dâhil olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile FCA-Fiat Chrysler Automobiles’ın sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk perspektifi, Tofaş’ın “Sürdürülebilirlik Politikası”nın da ana eksenlerini oluşturmaktadır.

Tofaş; benimsediği Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışının ve uygulamalarının kapsadığı süreçler doğrultusunda, yasal mevzuata uyumu temel gereklilik olarak kabul etmekte ve gerek kurumsal, gerekse toplumsal gelişimi sağlayacak dinamikleri teşvik edecek öncelikleri uygulamaya geçirmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve Şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir. Tofaş ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal sorumluluğa giren tüm alanlar dâhilinde, gerekli tüm ulusal ve uluslararası standartların gözetilerek uygulanmasının yanı sıra, bunların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hayata geçirilmektedir.


PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİ VE BEKLENTİLERİNİ DİKKATE ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Tofaş’ın Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde; sosyal, etik ve çevresel yönetimle ilgili, paydaşların katılımına dayanan ve paydaşların memnuniyeti ve beklentilerini dikkate alan bir bütünlük söz konusudur. Bu doğrultuda Şirket’in vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, gerek sürdürülebilirlik, gerekse sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları sürekli geliştirilerek devamlılık arz etmektedir.

Bu çerçevede, çevresel, sosyal ve yönetsel açılardan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası geliştirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilmektedir. İlgili konular Yönetim Kurulu sorumluluğundaki mevcut Komiteler bünyesinde değerlendirilerek, raporlanmaktadır.

Tofaş’ın, kurumsal, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması Şirket için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Raporlaması yapılmasına önem verilmektedir.

Bu kapsamda, Tofaş’ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve uluslararası standartların tatbikini mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için Şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

​​​